Etusivu

Vastuullisen omistamisen elementit

Tommi Salminen
22.02.2024 Yrittäjän huolenpito

Meille kaikille voi elämämme matkalla tulla eteen yllättäviä tilanteita, jotka saattavat negatiivisesti vaikuttaa erilaisten tavoitteidemme saavuttamiseen sekä myös omaisuuksiemme omistamiseen ja hallinnointiin.

Varsinkin yrittäjillä korostuu vastuu huolehtia yhtiönsä omaisuudensuojasta, koska kyseinen omaisuuserä saattaa olla useamman ihmisen tulon ja työllistymisen lähde. Riskejä ei pidä pelätä, mutta niihin on viisasta etukäteen varautua. Näin toimimalla yrittäjä kantaa vastuun omaisuudestaan sekä itselleen että sidosryhmilleen ja nukkuu kenties yönsäkin paremmin.

Yhtiön osakaspiiri, osakassopimus ja yhtiöjärjestys

Osakassopimukselle syntyy luontainen tarve jokaisessa osakeyhtiössä, joissa osakkeenomistajia on enemmän kuin yksi. Tarpeet liittyvät yhtiön osakaspiirin hallitsemattoman laajentumisen estämiseen esimerkiksi osakesiirtojen tai osakkaan kuoleman varalta. Osakassopimuksella voidaan myös paremmin turvata mahdollisuus yhtiön koko osakekannan myymiseen, sopia yhtiön omistamisen edellytyksistä (osakaskohtaiset työntekovelvoitteet), suojata yhtiön liiketoimintaa (osakkaan kilpaileva toiminta), sopia säännöt yhtiön rahoituksesta, varojenjaosta, hallinnosta, toimenkuvista, päätöksentekomatriisista yms. sekä varmistaa, että päätöksenteoissa pysyy keskiössä yhtiön etu eikä yksittäisen osakkeenomistajan etu. On tärkeää ymmärtää, että pelkkä osakassopimus ei riitä, vaan se tarvitsee kaverikseen oikean sisältöisen yhtiöjärjestyksen, jotka yhdessä mahdollistavat osakassopimuksen ehtojen toteutumisen.

Avioliitto ja avio-oikeudesta sopiminen

Avioliitossa olevan tai sitä vakavasti harkitsevan ihmisen on syytä selvittää itselleen, mitä avio-oikeus käytännössä tarkoittaa ja kuinka se vaikuttaisi hänen yhtiöomistukseensa ja ylipäätänsä varallisuuteen, jos päättää solmia avioliiton, joutuu avioerotilanteeseen, jää leskeksi tai kuolee avioliitossa ollessaan.

Avioehtosopimuksella on mahdollista kontrolloida avio-oikeuden ulottuvuus puolisoiden omaisuuksiin ja sopia avioeron varalta, kuinka omaisuus jakaantuisi puolisoiden kesken mahdollisessa avioerotilanteessa. Sillä voidaan myös turvata leskeksi jäävän puolison taloudellinen asema täysin verovapaasti. Avioehtosopimus on sopimus, joka edellyttää molempien puolisoiden suostumusta. Se on mahdollista solmia milloin vain avioliiton aikana ja myös ennen avioliittoa, kunhan vihkipäivä on tiedossa.

Lisäksi avio-oikeuden ulottuvuutta voidaan kontrolloida ns. vastikkeettomien saantojen yhteydessä lahjakirjakirjassa tai testamentissa olevalla määräyksellä esimerkiksi yhtiön sukupolvenvaihdoksen toteutuksen yhteydessä.

Oikeustoimikelvottomuus ja edunvalvontavaltakirja

Jokainen meistä saattaa joko onnettomuuden tai sairauden seurauksena menettää pysyvästi tai tilapäisesti oikeustoimikelpoisuutensa eli kyvyn ymmärtää ja päättää itseään sekä omaisuuttaan koskevista asioista. Näiden tilanteiden varalta on mahdollista etukäteen ilmoittaa edunvalvontavaltakirjalla oman tahtonsa, kenet haluaa käyttävän puhevaltaa eri asioiden osalta (esimerkiksi yhtiöomaisuus).

Edunvalvontavaltakirjalla voidaan lisäksi estää se, ettei valtuutetulle tulisi tehtävien lisäksi byrokratiataakkaa holhousviranomaisen taholta kannettavakseen vuositilien ja lupaprosessien muodossa. Kyseinen valtakirja antaisi lisäksi mahdollisuuden sille, että edunvalvonnasta huolimatta edunvalvottavan henkilön omaisuutta olisi mahdollista myös lahjoittaa / alihintaisesti myydä esim. sukupolvenvaihdoksen muodossa.

Edunvalvontavaltakirjaa ei voi myöskään tehdä ikinä liian aikaisin. Se on olemassa ihmisille, jotka haluavat itse päättää asioistaan!

Kuolema, testamentti ja henkivakuutus

Meille jokaiselle koittaa aikanaan lähdön hetki ja ajankohdan ollessa auki on yrittäjän hyvä olla tietoinen siitä mitä kävisi yritysomistukselle ja muulle henkilökohtaiselle omaisuudelle, mikäli kuolinpäivä olisi tänään. Vallitsevan tilanteen olemassaoloa voidaan sitten peilata siihen mitä heijastusvaikutuksia yrittäjän kuolemalla on yhtiön liiketoimintaan ja hallintoon, onko läheisten (esim. puoliso, lapset) taloudellinen asema turvattu riittävällä tavalla, syntyisikö joihinkin omaisuuksiin yhteisomistuksia, jotka eivät olisi kestäviä ja paljonko omaisuudesta tulisi perintöveroa maksuun.

Oikeanlaisella testamentilla yrittäjä pystyy ratkaisevasti vaikuttamaan siihen, kuinka hänen omaisuutensa jakautuisi kuolemansa perusteella, kuinka omaisuus olisi suojattuna perillispiirissä ja paljonko perilliset maksaisivat perintöveroa omaisuudesta. Riippuen siitä kuinka epälikvidiä varallisuus on esimerkiksi kiinteistöjen tai yhtiön osakkeiden osalta, joita ei ole tarkoitus kuoleman perusteella lunastaa yhtiön tai muiden osakkaiden taholta, korostuu henkivakuutuksen tarve, jolla perilliset pystyvät perintöverot maksamaan saamansa omaisuuden osalta. Testamenttia ei ikinä voi tehdä liian aikaisin!

 

Meillä Rotiolla on kokemusta ja osaamista auttaa yrittäjää suojaamaan omaisuuttaan ja varmistamaan liiketoimintansa jatkuvuuden eri tilanteissa. Varmistamme, että yrittäjä voi keskittyä rauhallisin mielin liiketoimintansa kehittämiseen, tietäen että hänen omaisuutensa ja perheensä ovat asianmukaisesti suojattuja.

Koko Rotion tiimi on apunasi – Ota rohkeasti yhteyttä, autamme mielellämme!

Ota yhteyttä