Etusivu

Kilpailukyvyn mittaaminen luo mahdollisuudet parempaan päätöksentekoon

Lauri Louhimaa
13.06.2024 Yrittäjän huolenpito

Nykyajan globaalissa taloudessa tuotteet ja palvelut kehittyvät nopeasti ja uusia kilpailijoita voi saapua markkinalle minä hetkenä hyvänsä. Nopeasti muuttuvassa markkinassa oman yrityksen kilpailukyvyn mittaamisen ja analysoinnin merkitys korostuu.

Miten voit mitata yhtiösi kilpailukykyä?

Kilpailukykyä voidaan mitata monin eri tavoin ja erityisen tärkeää on valita mittarit omille tavoitteille sopiviksi. Esimerkiksi silloin, kun hinta on kilpailussa määrittelevä tekijä asiakkaan ostopäätöksessä, kilpailukyvyn säilyttämiseksi on olennaista mitata oman yhtiön hintatasoa suhteessa kilpailijoihin ja miten kustannustehokkuutta voidaan kehittää yhtiössä.

Seuraavaksi muutamia yleisiä tapoja kilpailukyvyn mittaamiseen:

 1. Markkinaosuus: Yritys voi tarkkailla markkinaosuuttaan suhteessa kilpailijoihinsa. Kasvava markkinaosuus voi viitata siihen, että yrityksen tarjoama tuote tai palvelu on kilpailukykyinen.
 2. Tuloslaskelma ja tase: Yritys voi analysoida taloudellisia lukujaan, kuten liikevaihtoa, kannattavuuttaan sekä pääomarakennettaan suhteessa alan muihin toimijoihin. Mikäli esimerkiksi yrityksen kannattavuus on alhaisempaa kuin alalla yleisesti, niin on syytä selvittää syyt tähän.
 3. Hintavertailu: Vertaa yrityksesi hintatasoa suhteessa kilpailijoiden samanlaatuisiin tuotteisiin tai palveluihin.
 4. Tarjouskilpailuissa menestyminen: Tärkeä mittari yhtiön kilpailukyvystä on se, kuinka usein yrityksen jättämä tarjous johtaa kauppaan. Ns. läpimenoprosentin eli hit raten voi laskea jakamalla voitetut tarjoukset jätettyjen tarjouksien kokonaismäärällä. Mikäli luku on mittauksissa laskusuhdanteessa se voi kertoa yhtiön tuotteen/palvelun kilpailukyvyn heikkenemisestä.
 5. Asiakastyytyväisyys: Tyytyväisten asiakkaiden määrä ja heidän antamansa palautteet voivat olla hyvä mittari yrityksen kilpailukyvylle. Tyytyväiset asiakkaat voivat palata ostamaan uudelleen ja suositella yritystä muille, mikä voi parantaa yrityksen asemaa markkinoilla. Yleinen tapa mitata asiakastyytyväisyyttä on teettää ns. NPS-kysely (Net Promoter Score), joka kertoo, kuinka todennäköisesti yrityksesi tuotetta tai palvelua asiakkaasi voisivat suositella ystävilleen.
 6. Tuote- tai palvelulaatu: Laadukkaiden tuotteiden tai palveluiden tarjoaminen voi parantaa yrityksen kilpailukykyä. Tämä voidaan mitata esimerkiksi virheiden tai reklamaatioiden määrällä. Lisäksi edellä mainittu asiakastyytyväisyyden mittaaminen kertoo myös usein laadusta. Harvoin huonolaatuista tuotetta tai palvelua suositeltaisiin eteenpäin.
 7. Työntekijöiden tyytyväisyys: Työntekijöiden tyytyväisyyttä on syytä mitata, sillä tyytyväiset työntekijät ovat sitoutuneempia ja tuottavampia työssään. Tyytyväisyys voi näkyä esimerkiksi pienempinä sairaspoissaolojen määränä, alhaisena henkilöstön vaihtuvuutena, kannattavuuden nousuna sekä tuotteiden ja palveluiden laadun parantumisena. Lisäksi tyytyväiset työntekijät voivat suositella työpaikkaa eteenpäin, joka helpottaa tulevaisuuden rekrytoinneissa.
 8. Teknologian hyödyntäminen: Uusien teknologioiden käyttöönotto voi tehostaa merkittävästi tehokkuutta ja sitä kautta kilpailukykyä. Oman kilpailukyvyn turvaamiseksi teknologiakehityksessä on pysyttävä mukana ja sen vuoksi seurattava uusia teknologisia mahdollisuuksia (esim. tekoäly) sekä sitä, miten kilpailijat hyödyntävät niitä.

Hyödynnä mittauksista saatavat tiedot käytännössä

Mittaamalla kilpailukykyä yritys saa syvällisempää tietoa sen vahvuuksista ja heikkouksista. Tiedon keräämisestä ei ole kuitenkaan hyötyä, jos sitä ei viedä käytäntöön. Näillä tavoin yritys voi hyödyntää saatuja tietojaan käytännössä ja tehdä tulevaisuuden kannalta parempia päätöksiä:

 1. Strategian kehittäminen: Kilpailukyvyn mittaaminen auttaa yritystä ymmärtämään sen vahvuudet ja heikkoudet suhteessa kilpailijoihin. Tämä tieto voi ohjata strategian kehittämistä ja auttaa yritystä keskittymään alueisiin, joilla sillä on kilpailuetua.
 2. Tuote-/palvelukehitys: Mittaaminen auttaa selvittämään asiakkaiden tarpeita ja odotuksia sekä kilpailijoiden vahvuuksia ja heikkouksia liittyen tuotteisiin/palveluihin. Tämän avulla voidaan ohjata tuote-/palvelukehitystä, jotta omat tuotteet tai palvelut vastaavat markkinakysyntään.
 3. Kustannustehokkuuden parantaminen: Kilpailukyvyn mittaamisella yritys voi tunnistaa alueet, joilla se voi parantaa kustannustehokkuuttaan. Esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilöstökustannukset on tunnistettu olevan korkeammat suhteessa liikevaihtoon kuin alan muilla toimijoilla, voidaan lähteä kehittämään tätä aluetta. Voisiko esimerkiksi automatisaatiolla tai työvoiman lisäkoulutuksella tehostaa toimintaa, jolloin sama henkilöstö pystyy tuottamaan enemmän liikevaihtoa yhtiölle.
 4. Riskienhallinta: Ymmärtämällä yrityksen kilpailuympäristön ja omat vahvuudet sekä heikkoudet yritys voi tehokkaammin hallita riskejä ja valmistautua tulevaan. Jos havaitaan esimerkiksi jossain tuotteessa oman markkinaosuuden laskevan ja kilpailijoiden tuotteiden olevan omia parempia, riskienhallinnan kannalta uusi investointi tähän tuotekategoriaan tuskin kannattaa, vaan on syytä panostaa omiin vahvuusalueisiin.

 

Yrityksen kilpailukyvyn mittaaminen kannattaakin nähdä mahdollisuutena parempaan päätöksentekoon. Hyödyntämällä mittaustuloksia käytännössä, saadaan aikaan todellista muutosta ja luodaan mahdollisuudet yrityksen menestykseen nykyajan globaaleilla, nopeasti kehittyvillä markkinoilla.

 

Mietityttääkö sinua yrityksesi kilpailukyky? Me Rotiolla olemme valmiita tukemaan sinua kaikkien kysymyksien kanssa – ota rohkeasti yhteyttä!

Ota yhteyttä