Etusivu

Arvonmäärityksestä työkalu liiketoiminnan kehittämiseen

Lauri Louhimaa
26.08.2021 Yrityskauppa

Tuntuuko välillä siltä, että yrityksesi jumittaa paikallaan eikä kehitys ole ollut odotuksenmukaista? Jos vastauksesi tähän on kyllä, yrityksen arvonmääritys voisi olla paikallaan. Sen avulla ei ainoastaan laskelmoida yrityksen mahdollista arvoa, vaan annetaan yrittäjälle olennaista tietoa liiketoimintansa kehittämiseen.

Suurin osa pienyritysten arvonmäärityksistä tapahtuu yritysjärjestelyiden yhteydessä tai yrityskauppahetkenä, kun osapuolet tarvitsevat arvion ostettavasta tai myytävästä liiketoiminnasta. Usein yrittäjällä itsellä ei ole kuitenkaan kokemusta arvonmäärityksestä. Tällöin on järkevää turvautua ulkopuolisen, riippumattoman osapuolen apuun, jotta yrityksen arvonmäärityksestä saadaan hyvin perusteltu ja luotettava.

Yrityksen arvonmäärityksen lopputuloksena saatu arvo ei kuitenkaan ole ainoa informaatio, jota arvonmäärityksestä saadaan. Laadukkaasti toteutettu arvonmääritys ei pelkästään informoi johtoa yrityksen arvosta, vaan tuo esiin kehityskohteita ja yksityiskohtaista tietoa siitä, miten arvo on muodostunut.

Laadukkaasti toteutettu arvonmääritys ei pelkästään informoi johtoa yrityksen arvosta, vaan tuo esiin kehityskohteita ja yksityiskohtaista tietoa siitä, miten arvo on muodostunut.

Hyötyjä operatiivisen liiketoiminnan seurantaan

Arvonmäärityksen näkyvin osa on lopputuloksena saatu yrityksen arvo. Tärkeää on kuitenkin mennä katsomaan pintaa syvemmälle. Laadukkaasti tehtyä arvonmääritystä voidaan hyödyntää usein eri keinoin operatiivisessa liiketoiminnassa, esimerkiksi:

  • Kehityskohteiden havaitsemiseen
  • Arvoa tuottavien tekijöiden löytämiseen
  • Ylimääräisten kuluerien löytämiseen
  • Investointien onnistumisen mittaamiseen

Arvonmääritystä voidaankin pitää yhtenä olennaisena johtamisen työkaluna. Se auttaa huomaamaan mitkä asiat ovat olennaisia yrityksen arvonkehityksen kannalta ja samalla paljastaa yrityksen todellisen kunnon.

Investoinnit ovat tärkeä osa yrityksen kasvutarinaa. Myös investointien arviointiin arvonmääritys on loistava työkalu. Mikäli arvonkehitys ei ole ollut ennustetun mukaista, voidaan selvittää mitkä ovat olleet pääsyyt tähän. Epäonnistuneista investoinneista voidaan näin oppia ja onnistuneiden investointien prosessi tehdä helpommin toistettavaksi.

Miten arvonmääritys toteytetaan?

Arvonmäärityksen tekemiseen on olemassa useita valmiita malleja, jotka perustuvat perinteisesti käyttökatteeseen, nettotulokseen tai kassavirtoihin. Yrittäjän on mahdollista itsekin lähteä tekemään näiden mallien avulla arvonmääritystä, mutta ulkoisen asiantuntijan kokemuksesta on usein hyötyä. Kokenut arvonmäärittäjä pystyy nopeasti tunnistamaan kehityskohteita sekä luomaan puolueettoman arvion yrityksen nykyarvosta.

Yleensä arvonmääritys tapahtuu numeroiden analysoinnin ja johdon kanssa käydyn keskustelun yhdistelmänä. Tuloslaskelman ja taseen kautta voidaan paljastaa toiminnan heikkouksia ja vahvuuksia nopeastikin, joita yritysjohto voi lähteä kehittämään jatkossa. Pelkkä numeroiden läpikäynti voi kuitenkin johtaa virheellisiin arviointeihin, joten on tärkeää keskustella johdon kanssa numeroiden taustoista. Keskustelun avulla voidaan samalla informoida johtoa sekä asiantuntijaa, jotta arvonmäärityksen lopputulos on mahdollisimman relevantti.

Erityisesti tilanteissa, joissa arvonmääritys tehdään kauppatilannetta varten on hyvä turvautua ammattilaisen apuun, sillä heillä on kokemus siitä, mikä on realistinen arvo ostettavalle/myytävällä yritykselle. Mikäli arvonmääritys ja sen perusteella tavoiteltu myyntihinta eivät kohtaa todellisuuden kanssa, jäävät kaupat yleensä syntymättä.

Milloin arvonmääritys on järkevää toteuttaa?

Arvonmääritys tulee viimeistään vastaan yrityskauppatilanteessa, mutta suurimman hyödyn siitä voi kuitenkin saada irti tekemällä sen useita kertoja pidemmällä aikavälillä jo ennen mahdollista yrityskauppaa. Tällöin on mahdollista löytää yrityksestä kehityskohteita ja arvoa tuottavia tekijöitä. Näin voidaan yrityksen liiketoimintaa kehittää arvoajurit huomioiden ja puuttua samalla epäkohtiin.

Arvonmäärityksestä saadaan eniten irti, kun se toteutetaan säännöllisin väliajoin ja seurataan arvoajureiden kehitystä.

Mikäli arvonmääritystä aletaan tekemään vasta yrityskaupan yhteydessä, ollaan usein liian myöhässä sen kannalta, että liiketoimintaa voitaisiin enää kehittää arvoa nostavasti ennen kaupan toteutumista. Arvonmäärityksiä olisikin hyvä suorittaa säännöllisin väliajoin, jotta kehityskohteisiin on aikaa puuttua ja arvon kehitystä mahdollista seurata. Elämä saattaa myös yllättää ja joskus yrityskauppa voi tulla eteen nopealla aikataululla. Erityisesti näissä tilanteissa on hyötyä siitä, että yrittäjällä on käsitys liiketoimintansa arvosta.

 

Kokeile yritysarvolaskuriamme 

Jos koet, että liiketoimintasi kaipaa kehitystä tai olet kenties valmistautumassa yrityksesi myyntiin, ole rohkeasti yhteydessä, niin otetaan selvää yrityksesi arvosta ja mahdollisista kehityskohteista.

Ota yhteyttä